Samexistens mellan QlikView och Qlik Sense med hjälp av Qlik Deployment Framework (QDF)

Vi på egbs consulting har under flera års tid varit förespråkare av det centraliserade ramverket, Qlik Deployment Framework, QDF. Vill du veta mer om varför du ska arbeta med Qlik Deployment Framework kan du läsa mer här. Vid den årliga globala Qlik konferensen Qonnections 2016 var vi på plats i Orlando och höll en session om hur du kan skapa samexistens mellan QlikView och Qlik Sense med hjälp av just Qlik Deployment Framework (QDF).

Den här bloggposten ger dig en kort resume om hur du kan åstadkomma detta.

Namnlös bild

 

I vårt exempel utgår vi från en standard struktur (QDF).

 

Det vi gjort tillägg i denna standard struktur är att vi skapat en ”exekveringskripts” mapp under 3.Include. Denna mapp har vi kallat 99.Application och avser att hålla alla skriptfiler som anses som slutapplikationsskript dvs L steget i en ETL struktur. I vårt exempel anser vi också att antingen QlikView eller Sense eller i kombination sköter och ombesörjer E och T stegen i ETL processen.

 

Vårt exempel skript ser ut så här.

 

CALL LoadContainerGlobalVariables('Example2','Import');
SET vL.ImportData = $(vG.ImportPath);

DummyData:
LOAD 
Date,
Company,
Data_X,
Data_Y
FROM
[$(vL.ImportData)\Data.csv]
(txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ';', msq);

SET vL.Measure.X = 'sum(Data_X)';
 

Vi hämtar de globala importvariablerna för container Example2. Vi laddar data från en CSV fil (sparad i 8.Import). Vi avslutar skriptet med att skapa en lokal variabel för ett uttryck.

Det vi vill åstadkomma med att bryta ut exekveringskriptet för L steget är för att både QlikView och Qlik Sense ska kunna exekvera samma kod. Där får Qlik Deployment Framework en nyckel eftersom vi då kan arbeta med samma struktur som kommer fungera väl i båda produkterna. Vi kommer också döpa skriptfilen till vad QlikView Dokumentet (QVW) heter samt till den titel Qlik Sense applikationen kommer ha. I vårt exempel är detta Report XX vilket ger att skriptfilen döps till Report XX.qvs. I vårt exempel läser vi endast en CSV fil från container Example2:s import mapp (8.Import).

 

Nu har vi ett exekveringskript förberett. Nu behöer vi skapa en QVW och en QVF för att kunna köra detta i respektive produkt. Vi skapar därmed en QVW och döper den till Report XX.qvw samt skapar  en Sense app och sätter titeln till Report XX.

Initiera QDF i QlikView

Vi inleder med QlikView och initiering av QDF ramverket.

// First Base Variable Include ,Use relative path to 1.init.qvs

// Contains base searchpath in this container

LET vG.BasePath=;

// Basic search for 1.Init.qvs

$(Include=..\..\..\..\InitLink.qvs);

$(Include=..\..\..\InitLink.qvs);

$(Include=..\..\InitLink.qvs);

$(Include=..\InitLink.qvs);

EXIT SCRIPT WHEN‘$(vG.BasePath)’= ”;

Därefter ska vi exekvera vårt QVS skript. För att få detta dynamisk och återanvändbart (du kan självklart inkludera detta i ramverket för att kalla detta med hjälp av en SUB) gör vi på detta sätt. (Kom ihåg att vi döpte vårt QVS skript till det tilltänkta QVW filnamnet).

LET vL.DocName = SUBFIELD(DocumentName(), ‘.qvw’,1);

$(Include=$(vG.IncludePath)\99.Application\$(vL.DocName).qvs);

Vi börjar med att ta ut dokumentets namn utan filändelsen. Sedan kallar vi helt enkelt på detta genom vår variabel vL.DocName. Du kan självklart anropa 99.Application mappen med hjälp av en variabel från ramverket men i detta exempel blir det tydligare genom att vi endast lägger på det på vår vG.IncludePath variabel.

Initiera QDF i Qlik Sense

För Qlik Sense skiljer initieringen av ramverket sig mot hur vi gjorde i QlikView. Vi börjar med att skapa en data connection till den container vi önskar samt en till vår delade mapp 99.Shared. Denna koppling döper vi till ”Shared” respektive ”Example2”. (Ramverket behöver denna åtkomst/sökväg för att generera upp variabler för det som är delat/gemensamt.) Vi väljer sedan att sätta vår ”hem container” till vår exempel container dvs Example2.

 

SET vG.HomeContainer=’lib://Example2′;

$(Include=$(vG.HomeContainer)\InitLink.qvs);

 

När vi sedan ska kalla på vårt exekveringskript görs detta på liknande sätt i Qlik Sense som i QlikView. Skillnaden är att vi istället för att använda dokumentets namn via DocumentName() behöver använda DocumentTitle(). Varför det? Jo för DocumentName() ger endast App ID. Därför behöver vi ha titeln och därmed behöver titeln vara det samma som skriptet är döpt till samt vad QlikView dokumentet är döpt till. I vårt fall blir det Report XX.

 

LET vL.DocName = DocumentTitle();

SET vL.IncludeScript = ‘$(vG.IncludePath)\99.Application\$(vL.DocName).qvs’;

$(Include=$(vL.IncludeScript));

 

Single point of truth

Med hjälp av Qlik Deployment Framework har vi nu åstadkommit en central yta som båda produkterna kan konsumera information ifrån och därmed uppnågr vi samexistens (co-existance) och single-point-of-truth.

 

Om vi gör förändringar i vårt Report XX.qvs skript kommer vi uppleva förändringarna i båda produkterna. Därför är det också bra att använda variabler för t.ex. uttryck och beräkningar centralt i ramverket för att få en källa och en sanning. I QlikView använder vi tex vL.Measure.X som uttryck. I Qlik Sense kan vi skapa ett mått där vi använder denna variabel. Självklart kan du bygga ut detta för att även hantera kommentarer (metadata) samt rubrik/namn på ditt mått. Då kan du uppdatera denna variabel som sedan slår igenom i hela din miljö, både i QlikView och Qlik Sense. Självklart kanske även vissa measure variabler ska läggas i Shared för att kunna användas globalt och inte som i vårt exempel där variabeln är satt till en lokal.

 

 

Börja använda Qlik Sense mashup API

Har du lekt med tanken om hur det skulle vara att kunna blanda in objekt eller data från din Qlik-miljö i en webportal, webapplikation eller intranätsida där du även ser information från andra system? Att skapa en websida med data eller objekt från flera system kallas med ett god svengelska för en ”mashup”.  Att göra mashups är inget nytt koncept men med Qlik Sense har det blivit enklare att göra, antingen genom att gälla in befintliga objekt med iframe eller genom att använda sig av de öppna API:er som följer med Qlik Sense.

I denna blogposten har jag samlat flera bra resurser för att komma igång med web mashup-utveckling.

Jag har delat upp blogposten i tre avsnitt  (klicka för att hamna i rätt del).  Om du är helt ny så rekommenderar jag att du tar de den ordning de kommer.

(mer…)

 

Qlik REST Connector

Qlik har flera konnektorer och nyligen släpptes en REST-konnektor. Den kan användas för att hämta data från webtjänster så som Google Analytics, Facebook, Twitter och LinkedIn, och fungerar till både Qlik Sense och Qlikview. Hur man ansluter till dessa fyra tjänster finns också beskrivet som exempel i Qliks userguide, http://market.qlik.com/rest-connector.html. Men konnektorn fungerar för alla rest-apier som kan returnera data i XML, CSV, eller JSON format.

Picture1

Då jag jobbar både som BI- och CRM-utvecklare har jag fått i uppdrag att bygga en CRM-applikation, som kopplar upp sig mot CRM-systemet Sugar. Sugars API returnerar JSON som default men stöder också XML, jag väljer JSON eftersom datamängden blir minst då.

Skapa en ny koppling

Koppling

Det första vi ska göra är att skapa en ny koppling. Om konnektorn är installerad syns alternativet Qlik REST Connector i valmenyn. Du får då upp rutan ”Create new connection (REST)” där du kan skapa en ny koppling. Sugar använder Oauth för login, det krävs ett separat POST-anrop för själva inloggningen (Qliks konnektor stöder POST och GET-anrop). Vi skapar alltså först en koppling med ett POST-anrop. Detta anrop returnerar en nyckel, vilken vi behöver i resterande GET-anrop.

Välj data

Välj data

Konnektorn kommer att hjälper dig att skriva load scriptet. Klicka på välj data i konnektorn i panelen till höger. I rutan som kommer upp väljer du vilket data du vill läsa in, utifrån dina val skapas sedan ett script. Konnektorn känner själv av vilken datatyp det är, i detta fall JSON, vilket också kommer synas i det genererade scriptet där det står FROM JSON.

Select Data

LIB CONNECT TO 'Login';
RestConnectorMasterTable:
SQL SELECT
"access_token"
FROM JSON (wrap on) "root";
LET varToken = '"' & Peek('access_token', 0, 'RestConnectorMasterTable') &'"';
DROP TABLE RestConnectorMasterTable;

 

Nästa steg i detta exempel är att läsa in kontakterna från CRM-systemet. Vi skapar ytterligare en koppling men denna gång med ett GET-anrop. JSON-data som returneras kommer denna gång att innnehålla en hierarki. Till exempel kan en kontakt i Sugar ha flera e-postadresser. Så här ser e-postadresserna i JSON-datat ut.

"name":"Testkontakt","email":
[{"email_address":"testkontakt@gmail.com","invalid_email":false,"opt_out":false,"primary_address":true,"reply_to_address":false},
{"email_address":"gusta.lindstrom@egbs.se","invalid_email":false,"opt_out":false,"primary_address":false,"reply_to_address":false}]

Konnektorn hjälper dig att dela upp informationen i olika tabeller när den genererar scriptet. I detta exmpel blir det en underliggande tabell med epostadresser kopplade till tabellen med kontakter.

Picture2

Skräddarsy anropet

Vid laddningen av kontaktinformation kommer jag behöva dynamiska värden i anropen. Det går att ange URL, data-parametrar och headers i scriptet. På så sätt kan jag hantera Sugars inloggning, paginering samt göra laddningen inkrementell, först sköter vi inloggningen.

För att skriva över eller lägga till parametrar eller URL:n i anropet lägger man till WITH CONNECTION i anropet. Vi lägger till variabeln med loginnyckeln.

WITH CONNECTION(
HTTPHEADER "OAuth-Token" $(varToken)
);

Ladd inkrementellt

När man laddar data från en webbtjänst genom ett api är det extra viktigt att inte ladda onödigt data. Prestandan på laddningen är inte i närheten av t ex ODBC- koppling vilket kan göra att det tar lång tid att ladda mycket data. Belastning på miljön man laddar från kan också vara ett problem eller kostnad om man betalar för laddad volym. För att minimera mängden data som laddas laddar vi bara de poster som har modifieras sedan senaste laddningen. Vi styr detta på liknande sätt som inloggning, alltså med variabler i WITH CONNECTION. Se kod nedan, syntaxen för filtret är specifik för Sugar.

QUERY ”filter[0][date_modified][$gt]” $(vLastExecTime),

Paginera laddningen

På samma sätt kan man paginera laddningen, alltså dela upp laddningen i delar istället för att ladda allt på en gång. Qliks REST-konnektor har stöd för paginering men i detta fall, med kopplingen mot Sugar, sköter jag pagineringen själv genom att loopa tills api:et returnerar next offset lika med noll (också specifikt för Sugar).

do while v_next_offset >= 0
QUERY "max_num" "100",
QUERY "offset" $(v_next_offset),
let v_next_offset = peek('next_offset',0,'RestConnector_Contacts');

Lägger vi ihop allt blir det följande tillläg I anropet.

LIB CONNECT TO 'Contacts';
...

FROM JSON (wrap on) "root" PK "__KEY_root"
WITH CONNECTION(
URL "https://egbs.sugaropencloud.eu/rest/v10/Contacts",
QUERY "filter[0][date_modified][$gt]" $(vLastExecTime),
QUERY "max_num" "200",
QUERY "offset" $(v_next_offset),
HTTPHEADER "OAuth-Token" $(varToken));
let v_next_offset = peek('next_offset',0,'RestConnector_Contacts');

 

Obama-tabellen delat från Qlik Sense Cloud

Under gårdagens presskonferens frågade den amerikanska presidenten Barrack Obama media om att ta fram en tabell som visar antal personer dödade av handvapen i USA och antal amerikaner dödade på grund av terroraktivitet. De siffrorna hittade jag lätt med hjälp av google och läste in de i Qlik Sense Cloud.

I den senaste versionen av Qlik Sense Cloud kan du både utveckla nya applikationer, ändra i befintliga applikationer, dela applikationer med andra i ditt nätverk samt dela Qlik Sense objekt med alla. Obama-grafen nedanför har jag delat genom att högerklicka på objektet inne i Qlik Sense Cloud och valt ”Dela”.  Då lyfts objektet ut till en publikt tillgänglig adress som denna: https://charts.qlikcloud.com/560e51ab5b23284e71cba683/chart.html och kan publiceras på websidor, bloggar, intranet och andra sociala plattformar på lik linje med hur jag har gjort här nedanför.

Du kan se hur man kan dela objekt genom 4m 27sek in i denna youtubefilmen:

Qlik Sense Cloud – Create and Share Updates

 

 

Self Service Data Prep with Lavastorm Analytics

In this blog series we will be taking a look at the The Lavastorm Analytics Engine. Lavstorm is categorized as Self Service Data Preparation Software and is much more than an out of the box ETL tool. At a first glance it is easy to compare the product to counterparts such as SSIS or SAS Institutes DI Studio. However, when one looks a bit deeper it becomes apparent that Lavastorm is a much more powerful and flexible tool than these two. Lavastorm positions itself as an Anlaytical Platform, the plumbing behind visual front end tools like Qlik Sense, Tableau or Spotfire. Lavastorm provides the foundations and buliding blocks to build and maintain powerful data flow pipelines to transform and manipulate data before publishing the end result in a vendor specific format.

Self Service Data Preparation as a term is relatively new and is very closely associated to the Self Service BI wave that is dominating the Data Visualization market right now. Products like Qlik Sense and Power BI provide the user with excellent tools to bulid a dashboard or report which they then can distribute to both desktop and mobile devices. What these products do NOT give the user are easy to manage preparation tools from which they can easily build and maintain complex data flows. This is esentially what Self Service Data Preparation vendors are targeting, The white space between the raw data and the final visualisation.

Getting the Software

Getting the software and licence key was a breeze, as was installation. Simply go to this adress  , fill out the application and you will receive an e-post with your licence and install instructions.My philosophy when evaluating Software is first and foremost learning by doing. Great Software, for me, is Software that does not require the user to spend hours researching the product. The user interface should be intuitive, inticing and instructive. The user should be able to start using the product based on his/her prior experiences with similar Software or based on his/her area of skills.

After the, very simple, install procedure was complete i was able to start building and modelling complex lineages. Drag and drop functinality and a sparse canvas from which to work on are the main features in the Lavastorm desktop environment, the BRE. The concept of  Self Service is very apparent in the GUI design and feature choice. The Software invites you to explore the node library through visual cues placed in optimal points on the screen. The Human eye has a tendency to explore the corners of the screen, and in the bottom left hand corner you can find the nodes cleverly categorized and arranged for easy access.

nodeszoom

Whilst Self Service is the focal point for the product, advanced users are also catered for by providing interfaces to Java, Python and R. These features are accessed easily under the category Interfaces and Adapters.

interfaceszoom

Lavastorm BRE (Business Rules Engine)

The canvas area or worksheets in Lavastorm consist of graphs and libraries. Graphs are essentially the workflows in your solution wheras libraries are your global nodes. Libraries store nodes which can be configured and reused across the solution.The Library view is accessed on the top left hand side of the current worksheet. Once in the library, pre-compiled adapters can be be custom configured for reuse across your solution.

1zoom

The available libraries are visible on the left hand side of the pane. Click on Lavastorm or All to gain access to the pre-compiled nodes which you can simply drag into your own library (local library)

2zoom

Once you have dragged a node onto your Local library pane, you will be encouraged to provide a name for it. The DB Query node is a typical node that will be reused across a solution. By dragging this node into your local library pane and configuring it with the necessary credentials you will be able to reuse this node as often as you like in your solution.

3.1zoom

I was very impressed by the range and grouping of the nodes in lavastorm. The product really does enable access to a vast array of sources and formats and provides som very interesting custom transformations. What I was particulary impressed with was the specific output nodes for Qlikview, Tableau and Spotfire. With these output nodes Lavastorm puts itself in a very good position to provide backend support for these predominantly front end tools.

3zoom

Testing

A quick test of the product proved to be a very satisfactory experience. I wanted to test a common ETL scenario by importing som raw data, transforming it and loading it as structured data in the qvx format (for use in QlikView). I set up an ODBC System DSN on my machine and configured it against my SQL Server 2012 installation. I placed a DB_Qury node in my local library, configured it with the necessary authentication settings and ran it against one of my databases. The configuration windows in the DB_Query node are relatively straightfoward. The SQL query syntax is written in the SQL Query window  and the Connection window refers to the authentication settings for the node. The Optional window is what I experimented most with as it was here I could experiment with Lavastorms own scripting language BRAIN. I found BRAIN  very easy and appealing to use. The rules are few and the syntax is very straightforward. I have only spent a couple of hours with BRAIN, and there is heaps to learn, but In that short space of time I have grasped the fundamentals of the keywords: Emit, Rename, Override and Exclude.

Building a Dimension table

In the screenshot below I have used BRAIN to format the input, create a couple of hash values as checksums and omit some of the inbound fields. The Syntax for manipulating fields in BRAIN is verysimple:

FieldName.Function1().Function2().Function3().

4zoom

The Surrogate key for the table has been created with the RecordNumber() function. I have added 1 to this number as I do not want a Surrogate key of 0. The hash values have been created in 2 steps. The first step was to create a concatanation of the required values. The assigned field name for this new string was then sent into the hashcode() function to create the final checksum value. I found that I had to do this in 2 steps as the hashcode() function only accepts one argument. There may be other ways to achieve this in BRAIN with one function, if not then it would be a nice feature if the hashcode() could accept several arguments.

5zoom

The next step is to load the output into QlikView. From the output categories In the graph view, pull a QlikView output node onto the canvas and configure the output window with an appropriate filename. I configured the window for exception behavior by asking the node to raise an error if the file exits. All output in Lavastorm is clearly visible by clicking on the output indicator on each node.

6zoom

The completed data flow for the Dimension table is very simple. We read the data from the database, apply som filter logic and output the data to Qlikview (qvx) and csv.

14zoom

 Building a Fact table

After the Dimension table was created I wanted to build the fact table. Two  database reads and an inner join were required to get the data. This could of course have been achieved directly from one database read with the appropriate join syntax, but I wanted to test Lavastorms correlation nodes.

7zoom

I used the Inner Join node for my transformation and quickly found that the inbound fields are required to be sorted. Fortunatley this is easily acheiveable in Lavastorm with the radio button settings SortLeftInput and SortRightInput. It is important that both of these are set to true.

8zoom

The output rows are declared and formatted in the Output window for the inner join node.

9zoom

When loading the Fact table we want to make sure that the Business keys exist in the Dimension tables. To do this we use the Lookup function to exactly match the incoming Buisness keys to the Business keys in the the current dimension table. We repeat the lookup procedure for all Business key references in the Fact table. We can clearly see that the Lookup transformation returns 54 rows, thus exactly matching the rows in the current dimension table.

10zoom

On the General window the input keys or Lookup values are defined.

11zoom

The Output window is used to define the output from the Lookup. We exclude the referance to the matching key value in order to retain uniquness for the lookup value.

12zoom

The final step in in the Fact table data flow is to load the data. For this we use a Qlikview output node. The node is very easily configured by simply denoting a file path and an exception rule in case the file exists.

13zoom

The final Dataflow for the Fact table is slightly more complex and includes a couple of Lookups and filters before outpuuting the result to Qlikview(qvx) format.

15zoom

Viewing the final output in Qlik Sense is very straight foward. Simply create a connection to the folder where the qvx files reside, fetch the qvx files and read them into Qlik Sense.

sensezoom

Overall I spent a couple of hours on Lavastorm and was able to read a datasource, create a dimension table with change logic and create and load a Fact table. I had no prior knowledge of the product and was nonetheless able to start using it instantly and to effect. There is plenty to test and experiment with in Lavastorm and in the next post I will be looking at som of the more powerfull correlation nodes like X-ref and deep X-ref.

Links

http://www.lavastorm.com/